แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ

ชื่อแบบ แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
กลุ่มผู้ใช้ 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
 2. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ
วิธีใช้

1. เข้าใช้ผ่านเว็บไซต์ Trueplookpanya.com
2. ทำแบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ จำนวน 18 ข้อ และแต่ละข้อจะมีข้อย่อย 3 ข้อ
3. โปรแกรมจะประมวลผลด้านความถนัดทางอาชีพ ออกมา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความถนัดด้านข้อมูล ความถนัดด้านบุคคล และความถนัดด้านเครื่องมือ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตในการเลือกอาชีพหรือการทำงานในอนาคต
4. นำผลของแบบทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

จุดเด่น 1. สามารถทำแบบสอบถามผ่านสมาร์ทโฟน
2. มีการประมวลผลที่รวดเร็ว และมีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะเด่นของบุคลิกภาพ อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ และสาขาวิชาที่อาจเลือกศึกษาในอนาคตได้
หน่วยงาน ทรู ปลูกปัญญา

EnglishThai