แบบทดสอบค้นพบตนเองค้นพบอาชีพ

ชื่อแบบ แบบทดสอบค้นพบตนเองค้นพบอาชีพ
กลุ่มผู้ใช้ นักเรียนชั้นประถมปีที่4 – 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
วิธีใช้

1.เข้าใช้งานผ่านเว็ปไซต์ www.samsungslc.org/scd/
2.เลือกโปรแกรมค้นหาตัวเอง / โปรแกรมสำรวจอาชีพ 
3.ให้นักเรียนทำแบบสำรวจพหุปัญญาที่มีคำถาม 40 ข้อ เมื่อนักเรียนทำแบบสำรวจครบทุกข้อแล้วเว็ปแอพพลิเคชันจะแสดงเป็นแผนภูมิพหุปัญญาของนักเรียนแต่ละคน
4.ให้นักเรียนศึกษาวิดีโอคลิปแนะนำแนวคิดพหุปัญญา ความยาวประมาณ 7นาที เพื่อแนะนำให้ผู้เรียนที่ทำแบบสำรวจได้รู้จักกับปัญญาแต่ละด้าน
5.นักเรียนเลือกชมวิดีโอคลิปที่ตนเองสนใจหรือตามแนวตามแนวพหุปัญญาที่ได้จากการประมวล เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญ คุณสมบัติ และทักษะของผู้ที่ประกอบอาชีพนั้น
6.นักเรียนพิจารณาเปรียบเทียบและค้นหาอาชีพที่เหมาะกับตัวเองในอนาคต

จุดเด่น 1. แบบสำรวจสามารถทำเป็นเอกสารนำมาใช้กับผู้เรียนได้โดยไม่ต้องใช้อินเตอร์เน็ต
2. มีความสะดวกในการทำแบบสำรวจเพราะสามารถทำในโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้หากมีสัญญาณอินเตอร์เน็ต
3. การประมวลผลรวดเร็วสามารถแสดงเป็นแผนภูมิพหุปัญญาของแต่ละบุคคล
4. มีวิดีโอคลิปแนะนำอาชีพที่นำสนใจจำนวน 54 คลิป เพื่ออธิบายความสำคัญคุณสมบัติและทักษะของอาชีพที่น่าสนใจ
หน่วยงาน Samsung

EnglishThai