แบบทดสอบค้นหาศักยภาพตนเอง

ชื่อแบบ แบบทดสอบค้นหาศักยภาพตนเอง
กลุ่มผู้ใช้ นักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 – 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
วิธีใช้

1.เข้าใช้งานผ่านเว็ปไซต์ www.mycareer.ai  โดยสามารถใช้ Facebook user หรือ E-mail ล็อคอินเข้าใช้งานได้ 
2.กรอกข้อมูล 
   -มหาวิทยาลัย…./คณะ……../สาขาวิชา…………… 
3.ทำแบบประเมิน 4 ด้าน (115 ข้อ) 
   – ด้านความฉลาดทางเชาว์ปัญญา 15 ข้อ 
   – ด้านบุคลิกภาพ 40 ข้อ 
   – ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 30 ข้อ
   – ด้านความสนใจ 30ข้อ 
4.ใช้เวลาทำแบบทดสอบประมาณ 15 นาที 
5.สรุปผลออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ ทั้ง 4 ด้าน

จุดเด่น 1.ใช้งานผ่านระบบออนไลน์ 
2.ใช้เวลาไม่มากในการทำแบบทดสอบ 
3. คำถามสั้นกระชับ และง่ายในการทำแบบทดสอบ 
4. ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกคณะและสายการเรียนอย่างมั่นใจ
หน่วยงาน Ai SCT บริษัท ไฮร์คิว คอนซัลติ้ง จำกัด สนับสนุนโดย อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

EnglishThai