แบบทดสอบบุคลิกภาพ

ชื่อแบบ แบบทดสอบบุคลิกภาพ
กลุ่มผู้ใช้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
วิธีใช้

1.เข้าใช้งานผ่านเว็ปไซต์ www.admissionpremium.com 
2.เลือกโปรแกรมค้นหาตัวเอง / โปรแกรมสำรวจอาชีพ 
3.ทำแบบทดสอบตามที่โปรแกรมกำหนด 
4.ระบบทำการประมวลผล 
5.แปลผล 
6.พิมพ์เอกสารการแปลผลเพื่อนำมาวิเคราะห์ในการวางแผนการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

จุดเด่น 1. ช่วยวางแผนการศึกษาต่อเพื่อนำไปสู่อาชีพ
2. เป็นแนวทางการศึกษาต่อเพื่อนำไปสู่อาชีพ
3. ครูสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนการศึกษาต่อ
 ให้กับนักเรียน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

EnglishThai