แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ

ชื่อแบบ แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
กลุ่มผู้ใช้ 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6
2. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ
วิธีใช้

1. เข้าเว็บไซต์ของกรมจัดหางาน
2. เข้าสู่ระบบด้วยการ login
    – สำหรับคนที่เข้าครั้งแรกให้สมัครสมาชิกใหม่เพื่อขอ username , password 
    – สำหรับคนที่มี User แล้ว ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ
3. เลือกแบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
     3.1 Test A แบบทดสอบความสนใจด้านอาชีพ (Vocational Interest) มี 54 ข้อ
    3.2 Test B แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ (Basic Vocational) มี 18 ข้อ
    3.3 Test C แบบทดสอบความมั่นใจในตัวเอง (Self – Confidence Test) 
4. กรอกข้อมูลก่อนทำแบบทดสอบ
5. กรอกข้อมูลก่อนทำแบบทดสอบให้ครบทั้งหมด
6. โปรแกรมทำความประมวลผลแบบทดสอบเพื่อทำการแปลผล
7. พิมพ์ผลแบบทดสอบเพื่อทำการวิเคราะห์ในการวางแผนทางด้านการศึกษาและอาชีพต่อไป
8.นำผลของแบบทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

จุดเด่น 1. ข้อคำถามเข้าใจง่าย
2. เหมาะสมกับวัย
3. การแปลผลของโปรแกรมสามารถครอบคลุมและมีความชัดเจน
4. เป็นที่รู้จักและสามารถใช้ได้ทุกหน่วยงาน 
5. สามารถใช้งานผ่านในระบบออนไลน์ได้ 
หน่วยงาน กรมการจัดหางาน 

EnglishThai