แบบวัดความถนัดทางอาชีพนักเรียน ม.3

ชื่อแบบ แบบวัดความถนัดทางอาชีพนักเรียน ม.3
กลุ่มผู้ใช้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิธีใช้

1.เข้าใช้ผ่านเว็ปไซต์ http://guidancecenter.obec.go.th
2.ทำแบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
3.โปรแกรมจะประมวลผลด้านความถนัด ทางอาชีพ ออกมา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความถนัดด้านข้อมูล ความถนัด ด้านบุคคล และความถนัดด้านเครื่องมือ  ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเลือแนวทางการดำเนินชีวิตในการเลือกอาชีพหรือการทำงานในอนาคต
4. นำผลของแบบทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

จุดเด่น 1. ใช้งานผ่านระบบออนไลน
2. มีการแปลผลชัดเจนเป็นรายบุคคล
3. เป็นเครื่องมือช่วยยืนยัน ความชัดเจนในตัวตน
4. การสรุปผล สามารถประมวลผล เป็นรายห้องเรียน/โรงเรียน/เขต/ประเทศ
หน่วยงาน  สำนักวิชาการและมาตรฐาน สพฐ.

EnglishThai