อัสสัมชัญ นำร่อง หลักสูตร “ศิลปะการแสดงสมัยใหม่” เพื่ออาชีพยุคใหม่แห่งโลกอนาคต

     โรงเรียนอัสสัมชัญ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภาควิชาศิลปะการแสดง  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดหลักสูตรอาชีพ “แผนการเรียนศิลป์-ศิลปะการแสดง” นำร่องนักเรียนชั้น ม.ปลาย ตอบสนองความต้องการผู้เรียนและอาชีพยุคใหม่ แห่งโลกอนาคต โดย ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดย ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี ผู้อำนวยการศิลป์ คณะละคร/หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นผู้ลงนาม พร้อมเหล่าคณาจารย์ร่วมเป็นสักขีพยาน

หลักสูตร “ศิลปะการแสดง พรีเมี่ยม” ถูกออกแบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณศักด์ สุขี หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บุคคลสำคัญ หรือ Expert วงการศิลปะ      การแสดงของไทยมากว่า 30 ปี ซึ่งความสำคัญของหลักสูตร “ศิลปะการแสดง” ในอีกด้านหนึ่งไม่ใช่แค่เพียงความบันเทิงและยกระดับทางอารมณ์เพียงเท่านั้น พิสูจน์ได้จากการเติบโต      ของอุตสาหกรรมบันเทิงและหากเนื้อหาสาระของศิลปะการแสดงมีคุณค่าสูงย่อมยกระดับจากความบันเทิงไปสู่ “วิจิตรศิลป์”

ดังนั้น วิชา “ศิลปะการแสดงสมัยใหม่” ควรได้รับการบรรจุเข้าในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ เพื่อสร้างประชากรที่มีคุณภาพทั้งทางอารมณ์ สติปัญญา สร้างอาชีพและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตลอดจนความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของชาติ ทาง โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้มีความมุ่งมั่นที่จะนำหลักสูตรนี้เปิดนำร่องใช้กับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ – ศิลปะการแสดง (Arts – Performing) ระดับชั้น ม.ปลาย เป็นระดับแรก เริ่มตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา

ตลอด 3 ปี ผู้เรียนจะถูกบ่มเพาะ ความเป็น “ศิลปิน” และ “ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะการแสดง” มีระบบการเรียนเหมือนโรงเรียนการละครในประเทศสหรัฐอเมริกา มีกระบวนการสอน หรือ Pedagogy (เพ็ดดะกอจยี) ที่ที่มีคุณภาพ เข้มข้น จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัย และวิทยากรพิเศษที่จะเคี่ยวเข็ญให้ผู้เรียนไปให้ถึงเป้าหมายรายวิชาเฉพาะทางที่จะสร้างทักษะแก่ผู้เรียน อาทิ วิชาทักษะสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง (Performance Craftsmanship)  วิชาการแสดง (Acting) วิชาการกํากับการแสดง (Directing) วิชาขับร้องและดนตรี (Musical Performance) วิชาการเคลื่อนไหวร่างกาบบนเวที และนาฏลีลา (Movement for Stage)   วิชาการเขียนบท (Script Writing) วิชาการออกแบบเพื่อการแสดง (Scenography) วิชาละครเพื่อการพัฒนา (Theatre for Development) วิชาการบริหารจัดการศิลปะการแสดง (Performing Arts Management) เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้เรียนยังได้ฝึกฝนทักษะเฉพาะทาง พร้อมลงมือปฎิบัติงานการแสดงจริงทั้งเบื้องหน้า เบื้องหลัง กับ คณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BU Theatre Company) ก่อนเข้าสู่การศึกษาระดับสูงในรั้วมหาวิทยาลัย และส่งต่อไปยัง  สายงานอาชีพในอุตสาหกรรมของบันเทิงไทยและระดับโลก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการเรียน และติดตามการรับสมัครเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ที่ www.assumption.ac.th หรือที่แฟนเพจ www.facebook.com/AssumptionCollege1885

 

 

 

EnglishThai