Chevron Enjoy Science Careers 10 อาชีพ- วิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

วิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ “ผู้พัฒนาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ” สร้างสรรค์ คิดค้น พัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์ และเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ช่วยส่งเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพให้อุตสาหกรรมด้านต่างๆ อาทิ การผลิตสินค้า การคมนาคม การแพทย์ หรือการศึกษา ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์มากขึ้น

EnglishThai