Chevron Enjoy Science Careers 10 อาชีพ- นักธรณีวิทยาปิโตรเลียม

นักธรณีวิทยาปิโตรเลียม มีหน้าที่สำรวจและศึกษาสภาพทางธรณีวิทยาในพื้นที่ๆน่าจะมีศักยภาพ โดยอาศัยภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลแผนที่การเดินทางสำรวจภาคสนาม เพื่อค้นหาองค์ประกอบในการเกิดแหล่งปิโตรเลียมที่นำไปสู่การคัดเลือกพื้นที่ๆมีศักยภาพในการผลิต และวางแผนกำหนดตำแหน่งขุดเจาะ โดยทำงานร่วมกันกับ reservoir engineer, drilling engineer, well engineer และอื่นๆอีกมากมาย

EnglishThai