การแนะนำการประกอบโคงสร้างของเบสิกโรบอท

http://www_robot.igetweb.com/

ทุกหลักสูตร สอนถึงบ้าน สอนถึงโรงเรียน สอนถึงที่ ยินดีให้คำปรึกษาด้านหุ่นยนต์

1 หลักสูตรสร้าง หุ่นยนต์ บังคับผ่านมือถือ ระยะเวลา 1-2 วัน

2 หลักสูตรเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ผ่านแอพ ระยะเวลา 1-2วัน

3 หลักสูตรเขียนโปรแกรมควบคุม หุ่นยนต์เดินตามเส้น ระยะเวลา 1-2วัน

4 หลักสูตรเขียนโปรแกรม อัตโนมัติเส้นตาราง ระยะเวลา 2-3วัน

5 หลักสูตรเขียนโปรแกรมอัตโนมัติ ป้อนข้อมูล ระยะเวลา 3-4วัน

6 หลักสูตรสร้างหุ่นยนต์หยิบของบังคับแอพพลิเคชั่น ระยะเวลา 2วัน

7 หลักสูตรการเขียนโปรแกรม หุ่นยนต์หยิบของบังคับผ่านจอย ระยะเวลา 2วัน

8 หลักสูตรหุ่นยนต์ทำภาระกิจ หุ่นยนต์หยิบของเส้นตาราง ระยะเวลา 5-7วัน

9 หลักสูตรหุ่นยนต์ทำภาระกิจ หุ่นยนต์หยิบของเก็บข้อมูล ระยะเวลา 5-7วัน

10 หลักสูตรแขนกลอัตโนมัติ ระยะเวลา 2-3วัน

11 หลักสูตรแขนกลสั่งงานด้วยคันโยก ระยะเวลา 2-3วัน

12 หลักสูตรแขนกลสังงานผ่านแอพพลิเคชั่น ระยะเวลา 2-3วัน

13 หลักสูตรแขนกลแยกสีอัตโนมัติ ระยะเวลา 2-3วัน

14 หลักสูตรแขนกลบังคับจอยไร้สาย ระยะเวลา 2-3วัน

15หุ่นยนต์อัตโนมัติสั่งงานด้วยแอพ ระยะเวลา 2-3วัน

16 หุ่นยนต์อัตโนมัติสั่งงานด้วยคอม VB ระยะเวลา 5-7วัน

คือการสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานได้อัตโมัติ โดยรับคำสั่งจากคอม พร้อมเห็นภาพการทำงาน

17 หุ่นยนต์สั่งงานด้วยเสียง ระยะเวลา 2-3วัน

คือการสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานได้อัตโนมัติ โดยรับคำสั่งจากเรา ผ่านเสียงคำสั่งภาษาไทย

18 หุ่นยนต์โต้ตอบได้ อัตโนมัติ ระยะเวลา 2-3วัน

คือการสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติที่สามารถทำงานด้วยเสียงรับคำสั่งเสียงมาประมวลผล

19 การอบรม Internet of Things esp8266 Blynk ระยะเวลา 1 วัน

คือการ สั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้า ด้วย มือถือ

20 การอบรม Internet of Things esp8266 NETPI พร้อมสร้างแอพเอง ระยะเวลา 1 วัน

คือการ สั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้า ด้วย มือถือ

21 การอบรม Internet of Things esp8266 LINE ระยะเวลา 1 วัน

คือการ แจ้งเตือนมือกดสวิตช์ เข้ามือถือ โดยผ่านแอพ ไลน์

EnglishThai