Chevron Enjoy Science Careers 10 อาชีพ-นักออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์

นักออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ : มีหน้าที่ วิจัย วิเคราะห์ ออกแบบ ทดสอบวิธีการ/กระบวนการ ดูแลแก้ไข แนะนำการใช้โปรแกรม ตลอดจนเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบใหญ่ให้มีคุณภาพสูง ตลอดจนเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยจะต้องมีความสอดรับกับความต้องการ และเหตุผลของการนำคอมพิวเตอร์

EnglishThai