แบบวิเคราะห์อาชีพ WE Space

ชื่อแบบ แบบวิเคราะห์อาชีพ WE Space
กลุ่มผู้ใช้ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
วิธีใช้

1. เข้าใช้ผ่านเว็ปไซต์ https://www.wespace.in.th
2. สมัครสมาชิกด้วยอีเมลหรือเฟสบุ๊ค
3. กดเข้า “ค้นหาตนเอง”
      3.1 โปรแกรมจะให้กำหนดข้อมูลเบื้องต้น และประเมินความชอบและความถนัดผ่านคำถาม
      3.2 โปรแกรมจะแนะนำหมวดอาชีพจากคำตอบให้ทำการเลือกอาชีพเป้าหมาย 1-3 อาชีพ หลังจากอ่าน                 รายละเอียดแต่ละอาชีพแล้ว
     3.3 ตอบคำถามประเมินลักษณะสภาพแวดล้อมทางการทำงาน โปรแกรมจะเทียบเคียงกับอาชีพที่เลือก                กับคำตอบให้ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
     3.4 ตอบคำถามประเมินความสามารถของตนเองตามความเป็นจริง โปรแกรมจะวิเคราะห์ระดับทักษะและ              ความรู้ของผู้ตอบใกล้เคียงในระดับการทำงานในอาชีพนั้นแค่ไหน เพื่อประกอบการตัดสินใจ
4. นำผลของแบบทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
5. ผู้ใช้งานสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากส่วน “สำรวจอาชีพ” และค้นหากิจกรรมเพื่อไปสู่เป้าหมายได้จากส่วน “ค้นหาประสบการณ์”

จุดเด่น 1. ใช้งานผ่านระบบออนไลน์
2. มีการแปลผลชัดเจนเป็นรายบุคคลและเก็บผลได้
3. เป็นเครื่องมือช่วยยืนยัน ความชัดเจนในตัวตน ไม่ตัดสินว่าใครควรเป็นอาชีพอะไรแต่ให้ผู้ใช้เป็นคนเลือกเอง
4. รองรับการสรุปผล สามารถประมวลผล เป็นรายห้องเรียน/โรงเรียน/เขต/ประเทศ แบบเป็นรายครั้ง
หน่วยงาน บริษัท เอ็ดไวซอรี่ จำกัด

EnglishThai