แบบวิเคราะห์นิสัย HABIT SCAN

ชื่อแบบ แบบวิเคราะห์นิสัย HABIT SCAN
กลุ่มผู้ใช้ นักเรียน นักศึกษาทั่วไป 
วิธีใช้

1.เข้าใช้ผ่านเว็ปไซต์ https://www.habitscode.com
2.โปรแกรมวิเคราะห์นิสัยบูรณาการศาสตร์จิตวิทยาทั่วโลกมากกว่า 10 แขนง
3.โปรแกรมจะประมวลผลด้านพรสวรรค์ ลักษณะบุคลิกภาพ ภาพรวมนิสัย อาชีพที่เหมาะสม
4. นำผลของแบบทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

จุดเด่น 1. ใช้งานผ่านระบบออนไลน
2. มีการแปลผลชัดเจนเป็นรายบุคคล
3. เป็นเครื่องมือช่วยยืนยัน ความชัดเจนในตัวตน
4. การสรุปผล สามารถประมวลผล เป็นรายห้องเรียน/โรงเรียน/เขต/ประเทศ
หน่วยงาน บริษัทนวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จำกัด

EnglishThai